Adalia

Tjänster

Klassificering och märkning, säkerhetsdatablad.
Klassificering av farliga kemiska ämnen och blandningar enligt gällande regler.
Framtagande av säkerhetsdatablad och underlag för överlåtelsemärkning (varningsmärkning).
Anmälan och deklaration till Giftinformationscentralen och produktregistret.

Transport av farligt gods.
Transportklassificering enligt gällande bestämmelser (ADR/RID, IMDG etc).
Toxikologisk utvärdering och bedömning.
En klassificering av en kemisk produkt (se ovan) innebär i sig en toxikologisk bedömning.
Denna tjänst innebär en mer omfattande utredning som till exempel kan omfatta litteratursökning, ingående studier av originallitteratur, värdering av utförda toxikologiska tester, sammanställning för underlag för registrering enligt REACH.

Bedömning av byggvaror.
Enligt kriterier för Byggvarubedömningen, BASTA etc.
Utbildning.
Kortare eller längre utbildning inom ovanstående ämnesområden.

Kemiska-produkter.jpg