Adalia

Våra tjänster

Toxikologisk riskbedömning av kemikalier

Upprättande av säkerhetsdatablad på svenska och engelska

Utbildning

CLP_pict_alla_text.gif

Aktuella lagändringar

Den nya listan över hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) trädde i kraft 21 augusti 2018.

Det kommer att bli obligatoriskt för företag att lämna information om produkter till Giftinformationscentralen. Konsumentbruk: 1 januari 2020
Yrkesmässigt bruk: 1 januari 2021

Adalia AB hjälper ert företag att tolka lagkraven för kemikalier.
Tillsammans avgör vi vad som är aktuellt för just ert företag.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in