Adalia

Våra tjänster

Toxikologisk riskbedömning av kemikalier

Upprättande av säkerhetsdatablad på svenska och engelska

Utbildning

CLP_pict_alla_text.gif

Aktuella lagändringar

Ny lista över hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). Trädde i kraft 21 augusti 2018.

Obligatoriskt för företag att lämna information till Giftinformationscentralen om produkter som klassificeras som farliga m a p hälsofaror eller fysikaliska faror.
Konsumentbruk och yrkesmässigt bruk: 1 januari 2021

Adalia AB hjälper ert företag att tolka lagkraven för kemikalier.
Tillsammans avgör vi vad som är aktuellt för just ert företag.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in