Adalia
 

Tjänster

Adalia AB erbjuder följande tjänster

Klassificering och märkning, säkerhetsdatablad.
Klassificering av farliga kemiska ämnen och blandningar enligt gällande regler samt utformning av överlåtelsemärkning.
Framtagande av säkerhetsdatablad samt utredningsöversikt.
Anmälan och deklaration till Giftinformationscentralen och produktregistret.
Transport av farligt gods.
Transportklassificering enligt gällande bestämmelser (ADR/RID, IMDG etc).
Toxikologisk utvärdering och bedömning.
En klassificering av en kemisk produkt (se ovan) innebär i sig en toxikologisk bedömning.
Denna tjänst innebär en mer omfattande utredning som till exempel kan omfatta litteratursökning, ingående studier av originallitteratur, värdering av utförda toxikologiska tester, sammanställning för underlag för registrering enligt REACH.
Ekotoxikologisk utvärdering och bedömning.
En klassificering av en kemisk produkt (se ovan) innebär i sig en bedömning ur miljösynpunkt.
Denna tjänst innebär en mer omfattande utredning som till exempel kan omfatta värdering av utförda ekotoxikologiska tester.
Bedömning av miljöeffekter jämfört med andra produkter, till exempel enligt kriterier för Svanen eller Bra Miljöval.

PC310369.JPG

Senast uppdaterad 151009