Adalia

Våra tjänster

Toxikologisk riskbedömning av kemikalier
Upprättande av säkerhetsdatablad på svenska och engelska Utbildning

CLP_pict_alla_text.gif

REACH och CLP

Den 1 juni 2015 trädde en ny ändrings-förordning till bilaga II i REACH-förordningen i kraft (2015/830).
Den nya förordningen reglerar kraven på säkerhets-datablad.

Från och med 1 juni 2015 ska både ämnen och blandningar vara klassificerade enligt CLP-förordningen.

Adalia AB hjälper ert företag att tolka lagkraven för kemikalier.
Tillsammans avgör vi vad som är aktuellt för just ert företag.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in