Adalia
 

Etiska regler

20150503_121452.jpeg Som medlem i konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker arbetar Adalia AB efter de etiska regler som föreningen har utarbetat.

En konsult inom området kemiska miljö- och hälsorisker ska:

1. Inneha god kompetens för sitt arbete och alltid sträva efter att förbättra den.
2. Vara insatt i gällande lagstiftning och dess praktiska tillämpning samt utföra konsultuppdrag såväl med tanke på lagstiftningens anda som dess bokstav.
3. Utföra konsultuppdrag objektivt och med bevarad integritet.
4. Inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka arbetet.
5. Redovisa alla fakta som framkommit och som kan påverka ett ämnes eller en produkts hälso- eller miljöfarlighet.
6. Se till att slutsatser angående ämnen eller produkter är väl underbyggda och med hänsyn tagen till signifikansen och trovärdigheten av tillgängliga data. Väsentliga brister som finns i underlaget ska redovisas.
7. Inte otillbörligt utnyttja eller yppa uppgifter om uppdragsgivarens verksamhet och produkter vare sig för egen eller annan persons vinning eller till myndigheter.
8. Kunna motivera kostnaden för sitt arbete.
9. Uppträda så att respekten för konsulter som tillhör konsultföreningen. kemiska miljö- och hälsorisker främjas.

Senast uppdaterad 151009